سفمنوکسیم: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

سفمنوکسیم یک آنتی بیوتیک مصنوعی متعلق به گروه سفالوسپورین ها است. این ماده با مهار سنتز دیواره سلولی باکتری های عفونی ، اثر ضد باکتریایی قوی خود را اعمال می کند. عوامل بیماری زای کلاسیک که با سفمنوکسیم درمان می شوند شامل استافیلوکوک ها ، استرپتوکوک ها و باکتری های E. coli هستند. سفمنوکسیم چیست؟ سفمنوکسیم یک آنتی بیوتیک مصنوعی است که بسیار باکتری کش است. این بدان معنی است که عفونت را از بین می برد… سفمنوکسیم: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن