Cartilago Corniculata: ساختار ، عملکرد و بیماریها

Cartilago corniculata غضروفی از سیستم انسان است. در گردن قرار دارد و با حنجره همراه است. این غضروف کوچکی است که از فعالیت عملکردی حنجره پشتیبانی می کند. غضروف کورنیکولاتا چیست؟ Cartilago corniculata غضروف کوچکی در بدن انسان است. به آن غضروف توری نیز می گویند، … Cartilago Corniculata: ساختار ، عملکرد و بیماریها