آموزش اتوژنیک: درمان ، اثرات و خطرات

این مقاله تکنیک آرام سازی تمرین اتوژنیک را که به عنوان خود پیشنهادی نیز شناخته می شود، شرح می دهد. در اصل، آموزش اتوژنیک در روان درمانی برای به دست آوردن بهبود کیفیت روانی و فیزیکی زندگی استفاده می شد. از این منظر، آموزش اتوژنیک به عنوان خودآرامش متمرکز نیز محسوب می شود. ذهن و بدن در تلاش برای ایجاد… آموزش اتوژنیک: درمان ، اثرات و خطرات