کاندیدا پاراپسیلوز: عفونت ، انتقال و بیماری ها

کاندیدا پاراپسیلوزیس یک قارچ مخمر با مجموعه کروموزوم دیپلوئید است که می تواند غشای مخاطی انسان را آلوده کرده و باعث عفونت قارچی شود. این قارچ دارای پراکندگی تقریباً همه جا است و معمولاً در انسان به عنوان یک جنبش مشترک هتروتروف ایجاد می شود که از بقایای سلولی مرده بدون ایجاد آسیب تغذیه می کند. کاندیدا پاراپسیلوزیس عمدتاً در افراد مبتلا به ضعف… کاندیدا پاراپسیلوز: عفونت ، انتقال و بیماری ها