Candida Lusitaniae: عفونت ، انتقال و بیماری ها

Candida lusitaniae گونه ای از مخمر Candida است که در واقع به صورت مشترک در بدن انسان ایجاد می شود ، اما همچنین می تواند باعث عفونت در نقص ایمنی شود. عفونت های ریه به ویژه می تواند به قارچ خونی تبدیل شود ، نوعی سپسیس (مسمومیت خون). بیماری زایی فرصت طلب گونه های قارچی در درجه اول در ارتباط ثبت شده است ... Candida Lusitaniae: عفونت ، انتقال و بیماری ها

قارچ مخمر: عفونت ، انتقال و بیماری ها

مخمرها موجودات تک سلولی یوکاریوتی هستند. در حال حاضر ، حدود 60 جنس مختلف قارچ مخمر با 500 گونه شناخته شده است. قارچ مخمر چیست؟ قارچ های مخمر قارچ های تک سلولی هستند. چون هسته دارند ، یوکاریوت هستند. از آنجایی که مخمرها با شکافتن یا جوانه زدن تولید مثل می کنند ، آنها را قارچ های جوانه زده نیز می نامند. بیشتر قارچ های جوانه متعلق به… قارچ مخمر: عفونت ، انتقال و بیماری ها