فیپرونیل

محصولات Fipronil در بسیاری از کشورها به صورت محلول قطره ای (نقطه ای) و اسپری برای سگ و گربه (به عنوان مثال ، Frontline ، Eliminall) به صورت تجاری موجود است. این دارو به عنوان داروی دامپزشکی موجود است و از سال 1995 تأیید شده است. فیپرونیل همچنین در ترکیبات آماده سازی همراه با هورمون نوجوانان آنالوگ S-methoprene گنجانده شده است که مانع توسعه می شود ... فیپرونیل