بوردتلا: عفونت ، انتقال و بیماری ها

Bordetella یک سرده باکتری است. باکتری های متعلق به این جنس بوردتلا نام دارند. شناخته شده ترین پاتوژن در این گروه از باکتری ها Bordetella pertussis است. بوردتلا چیست؟ اولین باکتری از جنس Bordetella در سال 1906 توسط میکروبیولوژیست های Octave Gengou و Jules Bordet جدا شد. این گروه تا سال 1952 تأسیس نشد… بوردتلا: عفونت ، انتقال و بیماری ها

Bordetella Parapertussis: عفونت ، انتقال و بیماری ها

میکروب Bordetella parapertussis متعلق به جنس Bordetella است و تشخیص آن از میکروب Bordetella pertussis دشوار است. Bordetella parapertussis چیست؟ باکتری Bordetella parapertussis نام خود را مدیون شباهت ژنتیکی و بیوشیمیایی آن به میکروب Bordetella pertussis است. نام عمومی Bordetella به یاد میکروبیولوژیست جولز استفاده شد… Bordetella Parapertussis: عفونت ، انتقال و بیماری ها