لنفوم سلول B منتشر: علل ، علائم و درمان

لنفوم منتشر سلول B یکی از شایع ترین نئوپلاسم های بدخیم سیستم لنفاوی است. لنفوم های سلول B متعلق به گروه لنفوم غیر هوچکین هستند. لنفوم منتشر سلول B چیست؟ لنفوم سلول B منتشر بزرگ (DLCBL) از سلول های B بالغ منشاء می گیرد. این تومور لنفوسیت های B است. لنفوسیت های B که به اختصار سلول های B نیز نامیده می شوند، متعلق به … لنفوم سلول B منتشر: علل ، علائم و درمان