شکستگی ناشی از انفجار: علل ، علائم و درمان

شکستگی ناشی از ضربه، شکستگی در چیزی است که به آن کف اربیتال می گویند. در بسیاری از موارد، شکستگی ناشی از ضربه، شکستگی کف مدار یا شکستگی بیش از حد فشار نیز نامیده می شود. شکستگی با باد کردن با شکستگی کف اربیت به سینوس ماگزیلاری مشخص می شود. در یک شکستگی خفیف، استخوان… شکستگی ناشی از انفجار: علل ، علائم و درمان