غده Blandin-Nuhn: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

غده بلندین نون یک غده بزاقی کوچک و برون ریز در نوک زبان با ترشحات مخاطی سرم مانند است. بزاق عمدتاً از معدنی شدن مجدد بافت سخت در حفره دهان مراقبت می کند و بلع را تسهیل می کند. بیماری های غدد بزاقی اغلب با کاهش ترشح بزاقی همراه است. غده بلندین نون چیست؟ بلندین نون… غده Blandin-Nuhn: ساختار ، عملکرد و بیماری ها