بایوناتور: برنامه ها و مزایای بهداشتی

بیوناتور نام وسیله ای است که در ارتودنسی مورد استفاده قرار می گیرد. برای درمان نامرتبی دندان ها و فک استفاده می شود. بیوناتور چیست؟ بیوناتور در درجه اول در کودکان و نوجوانان استفاده می شود ، زیرا آنها هنوز در حال رشد هستند. بیوناتور بخشی از ارتودنسی جامع است. این امر انواع مختلف جنبه های سوء احتراق را در نظر می گیرد. … بایوناتور: برنامه ها و مزایای بهداشتی