تقویت کننده زیستی: اثر ، موارد استفاده و خطرات

به منظور افزایش دسترسی به مواد فعال موجود در ساختارهای مورد نظر ، داروهای زیستی به داروها و مکمل های غذایی اضافه می شوند. تقویت کننده های زیستی تقریباً همیشه منشا گیاهی دارند. افزایش دهنده های زیستی چیست؟ به منظور افزایش دسترسی به مواد فعال موجود در ساختارهای مورد نظر ، داروهای زیستی به داروها و مکمل های غذایی اضافه می شوند. مفهومی از … تقویت کننده زیستی: اثر ، موارد استفاده و خطرات