آنژیوماتوز باسیلار: علل ، علائم و درمان

آنژیوماتوز باسیلی یک بیماری عروق خونی است. آنژیوماتوز باسیلی کاذب و یک بیماری عفونی است. پاتوژن مسئول آنژیوماتوز باسیلی گونه باکتری Bartonella henselae است. این یک میکروب باکتریایی است که باعث به اصطلاح بیماری خراش گربه می شود. تا حدودی کمتر، عفونت با بارتونلا کوینتانا منجر به آنژیوماتوز باسیلی می شود. چیست … آنژیوماتوز باسیلار: علل ، علائم و درمان