باسیلاسه: عفونت ، انتقال و بیماریها

باسیلاسه ها باکتری های گرم مثبت از گروه باسیل ها هستند. یک پاتوژن شناخته شده از این خانواده باسیلوس آنتراسیس، عامل ایجاد سیاه زخم است. باسیلاسه چیست؟ Bacillaceae یک خانواده از گونه های باکتریایی است. آنها به راسته باسیلیال ها تعلق دارند. بیش از 50 جنس مختلف در خانواده باسیلاسه وجود دارد. از جمله آنها … باسیلاسه: عفونت ، انتقال و بیماریها

باسیلاس: عفونت ، انتقال و بیماری ها

باسیل ها از دسته باکتریایی باسیل ها هستند که شامل خانواده هایی مانند Alicyclobacillaceae، Bacillaceae، Listeriaceae و Paenibacillaceae می باشد. باکتری های این راسته خواص گرم مثبت از خود نشان می دهند و اغلب آندوسپورها را به خصوص در شرایط نامساعد تشکیل می دهند. در حالی که برخی به عنوان پروبیوتیک استفاده می شوند، برخی دیگر پاتوژن های فرصت طلب یا اجباری هستند. باسیل ها چیست؟ باسیل ها دسته ای از باکتری ها هستند… باسیلاس: عفونت ، انتقال و بیماری ها

باسیلوس آنتراسیس: عفونت ، انتقال و بیماری ها

باسیلوس آنتراسیس باعث بیماری معروف حیوانی سیاه زخم می شود و توسط آلویس پولندر در سال 1849 کشف شد. در سال 1876 برای اولین بار در آزمایشگاه تکثیر شد و توسط رابرت کخ به عنوان عامل سیاه زخم شناسایی شد. اولین واکسن علیه بیماری واگیر کشنده حیوانات توسط لوئی پاستور در سال 1881 ساخته شد و با موفقیت بر روی… باسیلوس آنتراسیس: عفونت ، انتقال و بیماری ها

باسیلوس Stearothermophilus: عفونت ، انتقال و بیماری ها

Bacillus stearothermophilus یک گونه غیر بیماریزا و میله ای شکل از باکتری ها است که متعلق به خانواده Bacillaceae و بخش Firmicutes است. گونه باکتریایی متعلق به به اصطلاح اسپورسازها است، یعنی در شرایط نامساعد آندوسپورهای مقاوم را تشکیل می دهد. برای انسان، گونه های باکتریایی عمدتاً به عنوان یک میکروب آزمایشی مهم است، به عنوان مثال، برای کنترل تجهیزات حرارتی برای … باسیلوس Stearothermophilus: عفونت ، انتقال و بیماری ها

باسیتراسین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن

باسیتراسین یک آنتی بیوتیک است که سنتز دیواره سلولی را در برخی باکتری ها مهار می کند. اثربخشی این دارو در برابر باکتری های گرم مثبت و نایسریا نشان داده شده است. باسیتراسین چیست؟ باسیتراسین دارویی در دسته داروهای آنتی بیوتیک پلی پپتیدی است. آنتی بیوتیک ها داروهایی هستند که برای درمان بیماری های عفونی باکتریایی استفاده می شوند. باسیتراسین دارویی از پلی پپتید … باسیتراسین: اثرات ، موارد استفاده و خطرات آن