شریان بازویی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان بازویی یک رگ خونی شریانی است. شریان نسبتاً بزرگ است و در قسمت بالای بازو قرار دارد. شریان بازویی به شریان زیر بغل متصل شده و ادامه می دهد. نام شریان در لبه پایین تاندون یک عضله خاص ، یعنی عضله teres major تغییر می کند. در نهایت ، بازویی… شریان بازویی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها