تنفس کمکی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

تنفس کمکی (به لاتین کمکی = کمک کردن) با روشن کردن ماهیچه های تنفسی کمکی برای تطبیق حرکات تنفسی با نیازها و بهبود عملکرد ریه مشخص می شود. تنفس کمکی چیست؟ ماهیچه های تنفسی کمکی برای مطابقت با حرکات تنفسی برای تقاضا و بهبود عملکرد ریه روشن می شوند. در یک فرد سالم، استنشاق در حالت استراحت با … تنفس کمکی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها