عضلات پشت خودکار: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

عضله پشتی اتوختون قسمتی از عضله پشت است که مستقیماً به ستون فقرات متصل می شود و صاف شدن ، چرخش و کج شدن جانبی ستون فقرات و همچنین حالت عمودی سر را فراهم می کند. اصطلاح اتوختون به این دلیل انتخاب شد که ماهیچه ها مستقیماً در مرحله جنینی در محل خود ایجاد شده اند و… عضلات پشت خودکار: ساختار ، عملکرد و بیماری ها