عروق حلقی صعودی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان حلق صعودی (شریان حلق صعودی) شاخه کوچکتری از شریان کاروتید خارجی (شریان کاروتید) است که دومی از شریان کاروتید معمولی (شریان کاروتید بزرگتر) منشعب می شود. عروق صعودی حلق جریان خون را در حلق فراهم می کند و با کمک ارتباط با شریان های بزرگتر که تامین کننده… عروق حلقی صعودی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

حفره جمجمه خلفی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

حفره جمجمه خلفی حفره خلفی جمجمه را تشکیل می دهد. این شامل بصل النخاع (medulla oblongata) ، پل (pons) ، مغز میانی (mesencephalon) و مخچه (مخچه) است. حفره جمجمه خلفی چیست؟ حفره جمجمه خلفی حفره خلفی جمجمه است. حفره جمجمه خلفی در مجاورت حفره میانی جمجمه (fossa cranii… حفره جمجمه خلفی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها