شریان زیر بغل: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان زیر کلاویان به شریان زیر بغل در ناحیه زیر بغل تبدیل می شود. این رگ خون شریانی را برای کل ناحیه بازو تامین می کند. مانند سایر شریان ها ، شریان زیر بغل می تواند تحت تأثیر تصلب شرائین قرار گیرد ، که اغلب منجر به انفارکتوس یا نکروز بعنوان یک پیامد دیررس می شود. شریان زیر بغل چیست؟ شریان زیر کلاوین نیز شناخته شده است… شریان زیر بغل: ساختار ، عملکرد و بیماری ها