تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی: درمان ، اثرات و خطرات

تحلیل رفتار کاربردی نام انگلیسی Applied Behavior Analysis است. این به یک روش روان درمانی برای درمان اختلالات اوتیسم اشاره دارد. تحلیل رفتار کاربردی چیست؟ تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی (ABA) مخفف تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی است. منظور از این روش درمانی برای درمان اختلالات طیف اوتیسم است. شامل کاربرد… تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی: درمان ، اثرات و خطرات