توالت

محصولات به استثنای داروهای جایگزین درمانی ، هیچ دارویی حاوی آماده سازی از آگاریک مگس به صورت تجاری در دسترس نیست. مدفوع وزغ اهمیت فرهنگی زیادی دارد. آنها یک نمونه نمادین از یک قارچ محسوب می شوند ، تصور می شود که اقبال خوبی را به همراه دارد ، برای تزئینات (به عنوان مثال ، کریسمس) استفاده می شود و در ادبیات و فرهنگ عامه ظاهر می شود (به عنوان مثال ، سوپر ماریو ،… توالت