Acinus: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

با آسینوس، پزشکی انتهای غده و در عین حال واحد عملکردی اندام های مختلف را درک می کند. به عنوان مثال، آسین در ریه ها، کبد و پانکراس یا غدد بزاقی یافت می شود. به خصوص بافت غده پاروتید آسینی می تواند تحت تاثیر دژنراسیون یا التهاب قرار گیرد. آسینوس چیست؟ آسینوس… Acinus: ساختار ، عملکرد و بیماری ها