بیش از حد سدیم (هایپرناترمی): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایشات آزمایشگاهی اجباری.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

پارامتر هیپوولمیک هیپرناترمی (= هیپرتونیک کم آبی بدن). هایپناترمی هیپروولمیک (= بیش از حد فشار خون بالا)
سدیم (سدیم)
پروتئین کل در سرم (پروتئین سرم ؛ پروتئین سرم).
هموگلوبین (Hb)
هماتوکریت (Hk)
میانگین حجم سلول های قرمز منفرد (MCV)
اسمولالیته سرم > 296 mosmol / kg H2O > 296 mosmol / kg H2O
وزن مخصوص ادرار