التهاب زبان (گلوسیت): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند ناشی از گلوسیت (التهاب زبان) نیز باشد:

  • محدود کردن کیفیت زندگی