تیوکونازول

محصولات

تیوكونازول دیگر در بسیاری از كشورها موجود نیست. Trosyd خارج از تجارت است.

ساختار و خواص

تیوکونازول (سی16H13Cl3N2سیستم عامل ، مr = 387.7 گرم در مول)

اثرات

تیوكونازول (ATC D01AC07، ATC G01AF08) ضد قارچ است.

موارد مصرف

عفونت های قارچی