تیلمیکوسین

محصولات

تیلمیکوزین به صورت محلول برای تزریق و به عنوان پیش مخلوط دارو به صورت تجاری در دسترس است. از سال 1995 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

تیلمیکوسین (C46H80N2O13، Mr = 869.1 گرم در مول) یک ماکرولید نیمه سنتتیک است.

اثرات

Tilmicosin (ATCvet QJ01FA91) دارای خواص ضد باکتری در برابر گرم مثبت و منفی است میکروب ها.

موارد مصرف

برای درمان بیماریهای عفونی باکتریایی در گاو ، گوساله ، خوک و مرغ.