واکسن انسفالیت تیک بورن: پروفیلاکسی پس از مواجهه

پیشگیری از Postexposure تهیه دارو برای جلوگیری از بیماری در افرادی است که با واکسیناسیون در برابر بیماری خاصی محافظت نمی شوند اما در معرض آن قرار گرفته اند.

پیاده سازی

  • حتی با اوایل حکومت از hyperimmunoglobulin (آنتی بادی به ویروس) به منظور ایمن سازی غیرفعال ، محافظت کامل فقط در حدود 60٪ اتفاق می افتد.
  • از آنجا که ممکن است دوره های شدیدی در کودکان حتی تحت پیشگیری پس از مواجهه ایجاد شود ، ایمن سازی غیرفعال در کودکان زیر 14 سال