آرتروز مفصل زین Thumb (ریز آرتروز): درمان دارویی

هدف درمانی

 • درد بهبود و در نتیجه بهبود تحرک.

توصیه های درمانی

بسته به شدت بیماری و مشکلات فردی ، می توان از داروهای زیر استفاده کرد:

 • مسکن (مسکن)
  • مسکن های غیر اسیدی
  • ضد التهاب غیر استروئیدی داروهای (NSAIDs ؛ داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ، NSAIDs).
  • مهار کننده های انتخابی COX-2 (coxibe).
  • مسکن های افیونی
 • گلوکوکورتیکوئیدها as پماد، داخل مفصلی / داخل مفصل ، در صورت لزوم به طور سیستمیک.
 • محافظ های غضروفی (غضروف محافظ)
 • سایر داروها
 • همچنین در بخش «دیگر درمان".