سندرم ستون فقرات قفسه سینه

سندرم ستون فقرات قفسه سینه - به طور عامیانه سندرم ستون فقرات توراسیک نامیده می شود - (ICD-10-GM M54.6: ستون فقرات قفسه سینه درد) به شکایات یا شرایط درد اشاره دارد که از ستون فقرات توراسیک منشا گرفته یا بر آن تأثیر می گذارد.

ستون فقرات قفسه سینه بخشی بین ستون فقرات گردنی و کمری (ستون فقرات گردنی ، ستون فقرات کمری) است و از 12 مهره در انسان تشکیل شده است. در مقایسه با شکایات موجود در ستون فقرات گردن و کمر ، شکایات در ستون فقرات قفسه سینه کمتر اتفاق می افتد.

روند و پیش آگهی: سندرم ستون فقرات توراسی تمایل دارد "ته نشین شود" و به بازوها تابش کند سر. مبتلایان در فعالیتهای روزمره خود بشدت محدود می شوند درد. دوره و پیش آگهی به علت بستگی دارد.