سندرم ستون فقرات قفسه سینه: عوارض

موارد زیر عمده شرایط یا عوارضی است که ممکن است توسط سندرم ستون فقرات توراسی (سندرم CRS) ایجاد شود:

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند (R00-R99).

  • درد مزمن ، خصوصاً پشت ، بازوها و سر