هزینه مارپیچ

مترادف

دستگاه داخل رحمی (IUD) ، سیستم داخل رحمی (IUS) ، پیشگیری از بارداری مکانیکی

هزینه

مارپیچ مس برای یک دوره کاربرد 120 تا 200 ساله حدود 3 تا 5 یورو هزینه دارد ، برای یک دوره کاربرد 250 ساله مارپیچ هورمون حدود 350 تا 5 یورو است. هر دو قیمت شامل مشاوره ، معاینه و درج است. هزینه های مشاوره در مورد روش های پیشگیری از بارداری تحت پوشش سلامت بیمه است ، اما چک آپ های نیمه سال می تواند 20 تا 40 یورو هزینه داشته باشد.

هزینه های قرار دادن مارپیچ

هنگام قرار دادن یک سیم پیچ جلوگیری از بارداری ، زن با هزینه های مختلفی روبرو می شود که به طور معمول توسط آنها تأمین نمی شود سلامت بیمه هزینه های آموزش ، درج و مواد وجود دارد. با سیم پیچ مسی ، این هزینه ها تقریباً بین 120 تا 300 یورو است.

سیم پیچ هورمون تا حدودی گران است و 250 تا 400 یورو است. از آنجا که دوام سیم پیچ ها متفاوت است ، زن باید خود را در مورد قیمت ها مطلع کند و آنها را مقایسه کند. اولین بررسی موقعیت ، که با یک انجام می شود سونوگرافی دستگاه ، توسط توسط پرداخت می شود سلامت شرکت بیمه.

هزینه های حذف مارپیچ

مارپیچ باید بعد از سه تا پنج سال یا بعضی اوقات زودتر برداشته شود. هنگام برداشتن مارپیچ، هزینه های مواد برای مارپیچ خود حذف می شود. فقط کار واقعی درگیر به عنوان یک عامل هزینه در نظر گرفته شده است.

بسته به نوع مارپیچ و عوامل فردی زن ، هزینه های حذف بین 20 تا 50 یورو است. در بیشتر موارد ، این هزینه ها تحت پوشش بیمه درمانی نیستند. در صورت حذف که به دلایل پزشکی در مراحل اولیه لازم است ، شرکت بیمه سلامت می تواند تا حدی هزینه ها را تأمین کند.

هزینه های تغییر مارپیچ

وابسته به مارپیچ، مارپیچ باید پس از سه تا پنج سال برداشته شود ، زیرا دیگر به اندازه کافی موثر نیست. اگر زن بخواهد به استفاده از IUD ادامه دهد ، می توان بلافاصله یک IUD جدید قرار داد. بنابراین این روش ترکیبی از حذف و جایگزینی است.

وابسته به مارپیچ، هزینه ها برای حذف 20 تا 50 یورو و برای درج آن 120 تا 400 یورو است. زن معمولاً باید هزینه های تغییر را خودش تحمل کند. شرکت های بیمه درمانی فقط در موارد استثنایی هزینه ها را تأمین می کنند.