هم افزا | آنتاگونیست آگونیست عضله

هم افزا

هم افزا عضله ای است که عملکرد مشابه آگونیست را انجام می دهد. اغلب چندین هم افزا وجود دارد که همه با هم کار می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که بازو خم می شود ، به غیر از عضله دو سر ، عضلات دیگری نیز وجود دارند که می توانند خم شوند. فعل و انفعال همه این عضلات در نهایت منجر به حرکت نهایی به طور کامل می شود.