تاکی کاردی فوق بطنی: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

سیستم قلبی عروقی (I00-I99).

  • آریتمی قلبی ، مشخص نشده است
  • ریه آمبولی - حاد انسداد از یک یا چند ریوی عروق.
  • انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی)