تاکی کاردی فوق بطنی: پیگیری

موارد زیر عمده بیماری ها یا عوارضی است که ممکن است در اثر تاکی کاردی فوق بطنی (SVT) ایجاد شود:

سیستم قلب و عروق (I00-I99)

  • بلوک AV و سایر آریتمی ها.
  • نارسایی قلبی (نارسایی قلبی)
  • مرگ قلبی