فلبیت سطحی (ترومبوفلبیت): آزمایش و تشخیص

به عنوان یک قانون، تشخیص آزمایشگاهی لازم نیستند

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینه فیزیکی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن سازی تشخیص افتراقی