فلبیت سطحی (ترومبوفلبیت): درمان جراحی

در صورت امکان ، واریکوترومبوز باید با برش چاقو (ایجاد یک برش با چاقوی جراحی) یا جراحی برداشته شود. این اغلب منجر به آزادی سریع علائم می شود. پس از آن ، بیمار باید مقدار زیادی ورزش کند.

توجه: در مورد واریکوفلبیت (= وریدی سطحی) ترومبوز از واریس رگ (OVT) / ورید واریسی) ، توانبخشی واریس (بیماری ورید واریسی) باید در طول دوره برای پیشگیری از عود (اقدامات برای جلوگیری از عود بیماری) انجام شود.