فلبیت سطحی (ترومبوفلبیت): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند در اثر ترومبوفلبیت (فلبیت سطحی) ایجاد شود: سیستم قلبی عروقی (I00-I99)

  • عمیق رگ ترومبوز (DVT ؛ عمدتا دیستال ؛ 6-25-36 of موارد).
  • آمبولی ریوی ، بدون علامت (2-5-13٪ ؛ با اسکن سیستماتیک ریوی تأیید شده)

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

  • عفونت های باکتریایی