آفتاب سوختگی (درماتیت سولاریس): دارو درمانی

هدف درمانی

مسکن درد

توصیه های درمانی