خلاصه | کدام تمرینات برای تنگی کانال نخاع است

خلاصه

A کانال نخاعی تنگی نوعی باریک شدن کانال نخاع است که به دلیل رشد یا خروج استخوان انجام می شود تاندون ها و رباط های ستون فقرات به داخل کانال نخاعی. این باعث می شود درد و احساس سوزن سوزن شدن در هر دو پا. فیزیوتراپی فشرده ، که در آن کانال نخاعی عمدتا توسط کشش بزرگ می شود و تمرینات شخصی برای بهبود علائم در نظر گرفته شده است.

در صورت عدم بهبود علائم ، می توان عملیاتی را انجام داد. ورزش مناسب برای تنگی کانال نخاعی برای بهبود عضلات کل تنه مهم است.