خلاصه | گوش داخلی

خلاصه

گوش داخلی یک ساختار پیچیده است که به ما کمک می کند تا در فضا جهت گیری کنیم. ادراک صدا نیز نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی ما دارد.