خلاصه | علائم مولتیپل اسکلروزیس

خلاصه

هنوز هم اسکلروز متعدد باید در علل و شانس بهبودی آن بررسی شود. حتی اگر این بیماری می تواند خیانتکارانه باشد ، زندگی مستقل امکان پذیر است. این از امید به زندگی عادی تا میل به کودکان می رود. کارآیی درمانی برای اینکه بیماران بتوانند از کیفیت زندگی خوبی برخوردار باشند و بتوانند حتی به بیماران سخت نیز کمک کنند مهم است.