خلاصه | تنگی کانال نخاع در ستون فقرات کمر - مدرسه عقب

خلاصه

In کانال نخاعی تنگی ، مهم است که هیچ فشار بیشتری به پشت وارد نکنید. مخصوصاً کشش ستون فقرات می تواند برای بیمار ناراحت کننده باشد. در مدرسه عقب او یاد می گیرد رفتاری متناسب با کمرش در زندگی روزمره و محل کارش انجام دهد.

از طریق تمرینات مختلف با کمک یا بدون کمک تجهیزات ، او می تواند تحرک و ثبات ستون فقرات را در حین درمان یا در خانه بهبود بخشد. وضعیت فیزیولوژیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این ، تمریناتی وجود دارد که با آنها منقبض می شود کانال نخاعی راحت می شود اطلاعات بیشتر و دقیق تر در مورد این بیماری را می توان در این مقاله یافت: تنگی کانال نخاع