خلاصه | آرامش پس سنجی

خلاصه

پست سنجی تمدد اعصاب تکنیکی است که اغلب در اوایل مرحله حاد درمان آسیب ها و تروما ، بلکه همچنین برای تنش استفاده می شود. در شکل اساسی آن ، Postisometrik تمدد اعصاب یک روش درمانی است. با این حال ، تمریناتی نیز وجود دارد که در آن بیمار می تواند به طور مستقل از این روش استفاده کند.

این بر اساس این فرض است که عضله ای که برای مدت زمان مشخصی کشیده شده است ، تن خود را از دست می دهد تمدد اعصاب فاز و در نتیجه زیر حالت تنش قبلی قرار می گیرد. بازتابنده تنش بنابراین می تواند آزاد شود و دامنه حرکت مفصل بهبود یابد. ذیل آرامش پس سنجی، حریف عضله کشیده باید آموزش ببیند تا تحرک تازه به دست آمده را تثبیت کند.