خلاصه | فیزیوتراپی برای واریس

خلاصه

با توجه به گزینه های مختلف درمانی موجود در فیزیوتراپی ، این یک زمینه بسیار گسترده برای درمان موفقیت آمیز است رگهای واریسی. بیماران همچنین می توانند به طور فعال در پیشگیری از رگهای واریسی پس از پایان درمان و این فرصت را دارند که سبک زندگی خود را مطابق با دانش جدید به دست آورند.