خلاصه | فیزیوتراپی برای دیسک لیز خورده در BWS

خلاصه

در این بین دیسک های لیز خورده به نوعی بیماری گسترده تبدیل شده اند که پیشگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درمان به طور فزاینده ای به سمت اقدامات محافظه کارانه در حال حرکت است ، به این معنی که فیزیوتراپی در اینجا نقش تعیین کننده ای دارد. با این حال ، فیزیوتراپیست ها نه تنها کارهای درمانی را انجام می دهند ، بلکه دانش اولیه و تمرینات خاصی را برای جلوگیری از شکایت در آینده به افراد آسیب دیده می دهند. به طور کلی ، کار فیزیوتراپی با هدف بهبود وضعیت بیمار و همچنین اطمینان از عضلات اساسی اساسی و ثبات در ناحیه ستون فقرات انجام می شود تا بتواند فشارهای زندگی روزمره را تحمل کند.