خلاصه | فیزیوتراپی پس از حمله قلبی

خلاصه

به طور خلاصه ، فیزیوتراپی در درمان پس از قلب حمله نه تنها برای بازیابی جسمی اساس مهمی دارد سازگاری و ادغام مجدد در زندگی روزمره ، همچنین ایجاد آگاهی از اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بهتر از بدن خود ، به منظور تفسیر صحیح علائم هشدار دهنده بدن در موارد اضطراری و جلوگیری از عود بیماری قلب حمله کردن بنابراین برنامه فیزیوتراپی علاوه بر تمرینات حرکتی و تمرینات قلبی عروقی ، شامل آموزش رفتاری نیز می باشد. با انجام تمرینات بدنی منظم ، بسیاری از بیماران راحت تر می توانند به زندگی روزمره خود برگردند و سریعتر به بدن خود اعتماد کنند.