خلاصه | گونارتروز

خلاصه

گونارتروز یک تصویر بالینی پیشرونده است که در آن مفصل است غضروف در مفصل زانو از بین می رود ، در نتیجه تغییرات استخوانی در مفصل ایجاد می شود. علل ایجاد گونارتروز چند برابر هستند علاوه بر فرآیندهای پیری و استعداد ژنتیکی ، تصاویر مختلف بالینی یا چاقی همچنین می تواند توسعه گونارتروز.

گونارتروز همچنین از بارگذاری نادرست ناشی می شود که می تواند ناشی از نادرست باشد پا موقعیت ها یا فشار بیش از حد روی زانو (ورزش ، حرفه). به صورت علامت دار ، در ابتدا تصویر بالینی منجر می شود درد در حین حرکت و بعد نیز در حالت استراحت. عملکرد زانو محدود است و می تواند سفت شود.

تشخیص گونارتروز توسط پزشک بعد از آن انجام می شود معاینهی جسمی و بر اساس روش های تصویربرداری. درمان محافظه کارانه و دارویی محدود است ، در بیشتر موارد تعویض مفصل جراحی از نقطه خاصی ضروری است.