خلاصه | تمرینات با Theraband

خلاصه

ورزش با ترابند می تواند بسیار متنوع باشد و می تواند در همه جا استفاده شود. با استفاده از نوار انعطاف پذیر می توان انواع تمرینات را بر روی تمام نقاط بدن و مقاومت بدن انجام داد ترابند اجازه افزایش می دهد