خلاصه | ورزش هایی با ضعف عضلات قلب موجود

خلاصه

در مجموع ، تمرینات مربوط به نارسایی قلبی یکی از م componentلفه های مهم درمان را نشان می دهند و برای افزایش تاب آوری بیمار ضروری هستند. با آموزش منظم ، بسیاری از بیماران می توانند میزان خود را افزایش دهند تحمل و بنابراین کارهای روزمره بیشتری را دوباره انجام دهید. در نتیجه ، بیماران در کل احساس بهتری دارند و کیفیت زندگی خود را افزایش می دهند.