خلاصه | ورزش هایی برای بیماری اوسگود شلاتر

خلاصه

تمرینات متنوعی علیه بیماری ازگود شلاتر وجود دارد. بسیاری از آنها را می توان به تنهایی در خانه انجام داد. در مراحل اولیه بیماری ، اولین خط تمرینات شامل می شود کشش la چهار سر ران femoris ، ما ران کشش دهنده ، و شل کردن عضلات از طریق هدف قرار دادن تمرینات کششی (به عنوان مثال با لیست سیاه).

بعداً فعال آموزش قدرت با باند های Thera یا تجهیزات پشتیبانی شده توسط ماشین ها نیز نقش مهمی در درمان دارند. علاوه بر مفصل زانوعضلات مفصل ران نیز باید مورد توجه قرار گیرد ، زیرا سو mal استفاده در این مفصل همچنین می تواند منجر به فشار اضافی بر روی زانو شود.